Realizace...

3D skenování kostelů

Pro zaměření stávajícího stavu kostela, byla zvolena metoda laserového skenování. Tato technologie umožňuje zaměření velkého množství bodů v krátkém čase.U každého bodu jsou uloženy souřadnice X,Y,Z a údaj o intenzitě odrazu laserového paprsku. Dále je možné každému bodu přidělit realistickou barvu převzatou ze sférické HDR fotografie s vysokým rozlišením.

RD Šenov Antoníčci

Byla typickou stavbou, kde investor postupoval tak, jak by měl. Před zakoupením pozemku bylo provedeno vytyčení vlastnické hranice. Následoval polohopis a výškopis, vytyčení stavby, zaměření přípojek a na závěr zpracování geometrického plánu pro kolaudaci.

Rozdělení pozemku

Rozdělení pozemku v lokalitě...

Multifunkční aula GONG, Dolní VÍTKOVICE, Ostrava

Tato stavba je vestavbou do původního plynojemu. Při budování měřičské sítě a kontrolním zaměření stávajícího stavu jsme zjistili, že je podlaha nakloněná a půdorysný tvar není kružnice, ale elipsa. To si vyžádalo i posun projektovaného středu celé stavby.

Rekonstrukce vodojemu v DOV, Ostrava

No vodojemu byly umístěny štítky ve třech výškových úrovních, které budou použivány při opakovaných kontrolních měřeních. Po rekonstrukci vodojemu jsme změřili jeho náklon a porovnali s dřívějšími výsledky.

Energocentrum Dolní oblast Vítkovice, Ostrava

Pro stavbu Energocentra byla využita část původní podzemní betonové stavby, ve které byly dříve umístěny jiné technologie. Při zaměření stávajícího stavu betonových konstrukcí byly zjištěny nepřesnosti, které vedly až k opravě projektové dokumentace.

Svět techniky – Science and Technology Center, Ostrava

Na této akci jsme plnili funkci hlavního geodeta. Vzhledem ke složitosti architektonického řešení objektu se jednalo o jednu z nejtěžších realizací vůbec. Byl kladen velký důraz na přesnost vytyčovacích a kontrolních měření.