Potřebujete...

Geometrický plán

Inženýrská geodézie

Letecká, průseková fotogrammetrie a laserové skenování

začít stavět

Zaprvé: doporučujeme vytyčit vlastnické hranice pozemku (ploty nemusí odpovídat vlastnické hranici). Vyvarujete se toho, že postavíte stavbu na cizím pozemku. Do terénu budou pozváni všichni vlastníci všech sousedních pozemků k předání vytyčené hranice. O vytyčení bude proveden záznam uložený na katastrálním úřadě.

Zadruhé: je vhodné udělat polohopis a výškopis pozemku + nejbližšího okolí. Ten bude sloužit jako podklad pro projekt Vaší stavby. Zejména pro umístění stavby na pozemku, navržení vhodného příjezdu a projektování přípojek inženýrských sítí.

Zatřetí: máte-li hotový projekt a situaci znázorňující umístění stavby na parcele je možné pokračovat s vlastním vytyčením stavby v terénu. V terénu vytyčujeme všechny lomové body nové stavby. Podle požadavku zajistíme hlavní body stavby na dřevěných lavičkách. Lavičky se umísťují 2- 3 metry od líce budoucí stavby. Výškově jsou lavičky pokud možno v jedné rovině (většinou ve výšce podlahy prvního nadzemního podlaží) vztažené k výšce +-0, směry obvodových zdí jsou na lavičkách označeny hřebíky. Poté se může začít se samotnou stavbou. Nakonec vyhotovíme vytyčovacví náčrt, který bude požadovat stavební úřad při kolaudaci.

znát polohu

Vytyčení vlastnických hranic pozemku v terénu patří k nejnáročnějším geodetickým činnostem. Přesnost 70% vlastnických hranic na území České republiky je cca 3 m. Nic na této skutečnosti nemění ani digitalizace katastrálních map. Katastrální mapy digitalizované vznikly převážně obnovou katasrálního operátu bez nového mapování, tudíž nepřesnosti původních sáhových map v měřítku 1:2880 se přenesly i do nové digitální mapy. Vyjímkou jsou katastrální území nebo jejich části, kde proběhla pozemková úprava.

Nejdříve vyhledáváme podklady na katastrálním úřadě o vzniku vytyčované hranice, např. dřívější geometrické plány, náčrty z mapování, náčrty z reambulace atd. Před samotným vytyčením vlastnických hranic provádíme vždy místní šetření v terénu, zaměřujeme identické body katastrální mapy a předchozích geometrických plánů. Teprve po zpracování všech těchto kroků přistupujeme k samotnému vytyčení vlastnické hranice.

Po vyznačení hranice v terénu písemně vyzýváme všechny vlastníky sousedních pozemků a hranici předáme. Při předání tito vlastníci mají možnost se k vytyčované hranici vyjádřit do protokolu o vytyčení vlastnických hranic. Tento protokol + vytyčovací náčrt s oměrnými mírami a seznamem souřadnic vytyčovaných bodů je součástí předávané dokumentace objednateli a katastrálnímu úřadu.

rozdělit pozemek

Pro rozdělení pozemku je vždy nutné vyhotovit geometrický plán, který bude nedílnou součástí kupní (darovací) smlouvy. Na katastrálním úřadě požádáme o mapové podklady, přidělení čísla geometrického plánu a nového parcelního čísla. V terénu se nově navržená hranice označí trvalým způsobem (nejčastěji plastovými mezníky s ocelovým trnem). Provede se zaměření nových, sousedních a identických bodů katastrální mapy. Z veškerých podkladů následně vyhotovíme geometrický plán, který ověříme a předáme v elektronické podobě k potvrzení katastrálnímu úřadu. Ten provede kontrolu geometrického plánu a potvrdí jeho správnost a zápisu schopnost viditelným elektronickým podpisem. Potvrzený geometrický plán nám zašle zpět. Geometrický plán vytiskneme a ověříme. Teprve nyní má geometrický plán veškeré náležitosti a může být přiložen ke ke smlouvě. Pro zápis geometrického plánu je ještě nezbytné, kromě smlouvy s ověřenými podpisy a návrhem na vklad, mít i souhlas s dělením pozemku, který vydává místně příslušný stavební úřad.

stavební pasport

Zajišťujeme výkresovou část stavebních objektů v rozsahu a podrobnostech odpovídajících druhu a účelu stavby s popisem způsobu užívání všech prostorů a místností. Součástí je situace umístění stavby, půdorysy jednotlivých podlaží, pohledy a případně řezy. Výslednou dokumentaci předáváme jak v tištěné, tak digitální formě (DWG, DGN).

vypočítat kubatury

Kubatury se počítají s cílem zjistit kolik materiálu (zeminy, štěrku, živice…) bylo v dané lokalitě za určitý časový úsek odtěženo, nebo navezeno. Výsledky se mohou porovnat s údaji uvedenými v projektu. Pro výpočet kubatur vytváříme nejčastěji dva digitální modely terénu. První model je tvořen z měření původního stavu, před započetím prací, takzvaným srovnávacím modelem. Druhý model je spočítán ze zaměření konečného stavu, nebo vrstvy, která má sloužit k výpočtu objemu. Nejčastěji jsou počítány kubatury u zemních prací a při skládkovém hospodářství. Výsledkem je grafická situace zaměřené lokality, podélné a příčné řezy a samozřejmě to nejdůležitější - výsledný objem.

zaměřit budovu ke kolaudaci?

Pokud se Vám úspěšně povedlo projít všemi peripetiemi výstavby, gratulujeme Vám. Stavební úřad bude pro kolaudační souhlas, nebo oznámení o užívání stavby požadovat geometrický plán. Na každou nově postavenou budovu nebo přístavbu je nutné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změnu vnějšího obvodu budovy. Geometrický plán se spolu s kolaudačním rozhodnutím a rozhodnutím o přidělení čísla popisného nebo evidenčního použije pro zápis budovy do katastru nemovitostí. Rozestavěné budovy se od 1.1.2014 do katastru nezapisují!

zaměřit skutečné provedení inženýrských sítí?

Zřizujete-li přípojku, přeložku, hlavní řád (plynu, vody, kanalizace, nízkého napětí ...), zaměříme skutečné provedení těchto staveb, dle směrnic jednotlivých správců sítí, nebo dle požadavků stavebního úřadu. Zaměření předáváme jak v tištěné podobě, tak na CD ve formátech DWG nebo DGN. Samozřejmostí je připojení měření do státního souřadnicového systému S-JTSK (jednotná trigonometrická síť katastrální) a určení výšek ve státním výškovém systému Bpv (Balt po vyrovnání – od hladiny Baltského moře). Všechny inženýrské sítě je nutné měřit ve výkopu před zásypem. Pokud inženýrská síť zasahuje i do pozemků, které nepatří investorovi nebo správci sítě, vyhotovíme Vám také geometrický plán pro vyznačení věcného břemene.

zaměřit sedání nových nebo historických objektů?

Přesnou nivelací zaměříme svislé posuny a deformace objektů. Výsledky měření předáváme s přesností na desetiny milimetru. Pro přesnou a velmi přesnou nivelaci používáme kompenzátorový nivelační přístroj Zeiss Koni 007 a invarové latě. Postupujeme metodou geometrické nivelace ze středu, délky záměr rozměřujeme pásmem s přesností na 1 dm. Střední chyba jedné sestavy je 0,6 – 1,6 mm na kilometr. Opakovaným měřením pevně osazených čepových nivelačních značek zjistíme sedání objektů.

zaměřit polohopis a výškopis, účelovou mapu?

Polohopis a výškopis po Vás nejčastěji požaduje projektant pro polohové a výškové umístění stavby. Účelové mapy obsahují polohopis (zakreslení zaměřených objektů), popisy, výškopis (vrstevnice a výškové kóty), aktuální katastrální mapu. Inženýrské sítě zaměřujeme podle povrchových znaků bez šetření u správců sítí. Účelové mapy lze doplnit o další podklady získané například od správců sítí, jak v tištěné, tak v digitální podobě.

Dalším případem využití účelových map jsou základní mapy závodů, ty slouží k přípravě rozvoje závodů, zjišťování bezpečnostních rizik, plánování únikových tras, pasportizaci majetku atd. Výsledky předáváme jak v tištěné, tak v digitální podobě programu AutoCAD, nebo Microstation.